VĂN HÓA - THỂ THAO

Là nơi kết nối, giao lưu văn hóa của một cộng đồng, công trình mang tính biểu tượng, bền vững, thể hiện sự kết nối giữa con người- văn hóa- thiên nhiên là nhiệm vụ thiết kế cơ bản của một công trình Văn hóa- Thể thao.